Podstawowe wiadomości o platformie Moodle
(PWoPM)


Kurs przeznaczony jest dla uczniów uczestniczących w projekcie "Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu".